Pro­jek­ty

Vlog

Nie­dłu­go roz­po­czy­na­my nagra­nia video, któ­re będą publi­ko­wa­ne naszy­mi kana­ła­mi w mediach społecznościowych. 

Akcje dobro­czyn­ne

Zobacz jakie akcje orga­ni­zu­je­my i jakie pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wać w przyszłości.

Mapa pra­co­daw­ców odpo­wie­dzial­nych społecznie

To Ci, któ­rzy wspie­ra­ją regu­lar­nie nasze dzia­ła­nia — w ramach CSR‑u i TYM BAR­DZIEJ chcąc mieć wpływ na zacho­dzą­ce zmia­ny, aby przy­czy­nić się do nakre­śle­nia kon­tu­rów gospo­dar­ki bar­dziej spra­wie­dli­wej i sprze­ci­wia­ją­cej się wyłą­cze­niu spo­łecz­ne­mu, niż obecnie.

Przy­pnij PINEZ­KĘ na MAPIE POD­MIO­TÓW ODPO­WIE­DZIAL­NYCH SPOŁECZNIE.