Poli­ty­ka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści ser­wi­su inter­ne­to­we­go „fundacjatymbardziej.pl”.

I. Infor­ma­cje ogólne.

Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści doty­czy ser­wi­su fundacjatymbardziej.pl (utrzy­my­wa­ne­go na ser­we­rach hitme.pl) i regu­lu­je kwe­stię ochro­ny prze­ka­zy­wa­nych przez Pań­stwa danych oso­bo­wych oraz pozo­sta­łych infor­ma­cji pozy­ski­wa­nych poprzez korzy­sta­nie z naszej stro­ny, w szcze­gól­no­ści przez pli­ki cookies. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla m.in. zasa­dy i zakres prze­twa­rza­nia przez nas Pań­stwa danych oso­bo­wych, przy­słu­gu­ją­ce Pań­stwu pra­wa oraz nasze obo­wiąz­ki jako Admi­ni­stra­to­ra danych.

II. Klau­zu­la infor­ma­cyj­na doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych dro­gą elektroniczną.

1.Administratorem Pań­stwa danych oso­bo­wych w posta­cie adre­su e‑mail, nr tele­fo­nu oraz danych dodat­ko­wych poda­nych przez Pań­stwa w tre­ści wia­do­mo­ści e‑mail w rozu­mie­niu usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 5/46/WE („RODO”) jest Fun­da­cja Tym Bar­dziej, ul. Jana Dłu­go­sza 21, 35–056 Rze­szów, NIP: 8151808224, REGON: 386080110, KRS: 0000841814.

2. Z Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych moż­na się skon­tak­to­wać poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści na adres ema­il fundacjatymbardziej@gmail.com.

3. Pań­stwa dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom, z któ­ry­mi admi­ni­stra­tor reali­zu­je wska­za­ne cele, w tym pod­mio­tom utrzy­mu­ją­cym infra­struk­tu­rę IT oraz dostaw­com narzę­dzi słu­żą­cych do ana­li­ty­ki dzia­ła­nia strony.

4. Mając na uwa­dze powyż­sze posia­da­ją Pań­stwo pra­wo do : uzy­ska­nia infor­ma­cji czy Pań­stwa dane są przez nas prze­twa­rza­ne – a jeże­li tak rów­nież pra­wo do ich dostę­pu, pra­wo do spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych – w sytu­acji gdy dane są nie­pra­wi­dło­we, pra­wo do uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych oso­bo­wych, pra­wo do usu­nię­cia danych oso­bo­wych, pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz pra­wo do wnie­sie­nia sprzeciwu.

5. Mają Pań­stwo rów­nież pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go tj. Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy prawa.

6. Pań­stwa dane oso­bo­we będą przez nas prze­twa­rza­ne przez czas potrzeb­ny na udzie­le­nie odpo­wie­dzi na Pań­stwa pyta­nia lub roz­wią­za­nie poru­szo­nej przez Pań­stwa spra­wy lub do cza­su wnie­sie­nia przez Pań­stwa sprze­ci­wu wobec ich przetwarzania.

7. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobrowolne.

III. Poli­ty­ka wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies w ser­wi­sie internetowym.

Dla Pań­stwa wygo­dy ser­wis fundacjatymbardziej.pl uży­wa pli­ków cookies, aby dosto­so­wać ser­wis do potrzeb naszych użyt­kow­ni­ków oraz w celach statystycznych.

1)      Czym są pli­ki cookies ?

Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.

2)      W jakim celu uży­wa­my cookies ?

Dane uzy­ska­ne za pomo­cą pli­ków cookies wyko­rzy­stu­je­my przede wszyst­kim w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia stro­ny i utrzy­ma­nia sesji użyt­kow­ni­ka fundacjatymbardziej.pl, a ponad­to w celach sta­ty­stycz­nych. Zgro­ma­dzo­ne infor­ma­cje pozwa­la­ją nam na sta­łe ulep­sza­nie nasze­go ser­wi­su, tak aby w jak naj­więk­szym stop­niu odpo­wia­dał on potrze­bom naszych klientów.

3)      Przez jaki okres są prze­cho­wy­wa­ne pli­ki cookies ?

W ramach ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.

4)      W jaki spo­sób zablo­ko­wać cookies?

Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy ser­wi­su mogą jed­nak doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Poni­żej wska­zu­je­my w jaki spo­sób moż­na zmie­nić usta­wie­nia poszcze­gól­nych prze­glą­da­rek w zakre­sie sto­so­wa­nie pli­ków cookies : 

 Urzą­dze­nia mobilne:

W przy­pad­ku korzy­sta­nia z innych prze­glą­da­rek ani­że­li w/w, zwra­ca­my się z proś­bą o spraw­dze­nie moż­li­wo­ści zmia­ny poszcze­gól­nych usta­wień w doku­men­ta­cji dostar­cza­nej przez pro­du­cen­ta prze­glą­dar­ki. Zmia­na usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies może ogra­ni­czyć funk­cjo­nal­ność serwisu.

IV. Ochro­na danych sto­so­wa­nych przez Administratora.

Miej­sca logo­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia danych oso­bo­wych są chro­nio­ne w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzię­ki temu Pań­stwa dane oso­bo­we oraz dane logo­wa­nia wpro­wa­dzo­ne na stro­nie, zosta­ją zaszy­fro­wa­ne w kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka i mogą być odczy­ta­ne jedy­nie na doce­lo­wym serwerze.

V. Zmia­na tre­ści Poli­ty­ki Prywatności.

W celu zapew­nie­nia Pań­stwu jak naj­wyż­sze­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych dosto­so­wa­ne­go do zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści, a tak­że do zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów pra­wa, zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny niniej­szej Poli­ty­ki Prywatności.