O nas

Fun­da­cja TYM BARDZIEJ 
Ciekawość. 
Otwartość. 
Pasja. 

Jeste­śmy orga­ni­za­cją non-profit. Dzia­ła­my od 2020 r.

Pro­wa­dzi­my por­tal, sklep, z któ­rych cał­ko­wi­ty dochód prze­ka­zu­je­my na nasz głów­ny cel – dzia­łal­ność dobro­czyn­ną. Krę­ci­my vlo­gi. Orga­ni­zu­je­my akcje dobro — czyn­ne, szko­le­nia, akty­wi­zu­je­my do pracy.

Fun­da­cja zosta­ła zare­je­stro­wa­na 18 maja 2020 — nie­spo­dzie­wa­nie po 7 dniach od zło­że­nia kom­ple­tu doku­men­tów w Sądzie (praw­do­po­dob­nie pobi­li­śmy rekord cza­su reje­stra­cji w Kra­jo­wym Reje­strze Sądowym).

FUN­DA­CJA TYM BAR­DZIEJ funk­cjo­nu­je jako orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa o cha­rak­te­rze „non pro­fit”. Wszyst­kie przy­cho­dy Fun­da­cji są prze­zna­cza­ne na cele sta­tu­to­we, w swo­ich dzia­ła­niach Fun­da­cja nie kie­ru­je się zyskiem.

Ludzie

placeholder-kobieta

Ewa Mac­kie­wicz

Fun­da­tor

placeholder-mezczyzna

Mate­usz Kokoszka

Zarząd Fun­da­cji

placeholder-kobieta

Mile­na Domka 

Rada Fun­da­cji. Położ­na, model­ka i współ­za­ło­ży­ciel­ka Fundacji.

placeholder-kobieta

Kata­rzy­na Gac — Karelus

Prze­wod­ni­czą­ca Rady Fun­da­cji i współ­za­ło­ży­ciel­ka. Tre­ner­ka, facy­li­ta­tor­ka, pycho­loż­ka, spe­cja­list­ka Psy­cho­lo­gii Pozy­tyw­nej, przed­się­bior­ca i dzia­łacz­ka społeczna.

placeholder-kobieta

Gabrie­la Borkowska

Pra­cow­nik Fun­da­cji. Magi­ster mate­ma­ty­ki. W Fun­da­cji dba o cyfry.

placeholder-kobieta

Anna Prze­pió­ra

Pra­cow­nik Fun­da­cji. Archi­tekt kra­jo­bra­zu. Pro­jek­tu­je bliż­sze i dal­sze oto­cze­nie tak, aby sta­wa­ło się piękniejsze.

placeholder-kobieta

Agniesz­ka Ćwiękała 

Pierw­szy pra­cow­nik Fun­da­cji. Twór­czy­ni biesz­czadz­kiej Gale­rii Anieli.

Cele fun­da­cji

  1. Orga­ni­zo­wa­nie i nie­sie­nie pomo­cy w ramach dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicznego.
  2. Wspie­ra­nie zatrud­nie­nia i akty­wi­zo­wa­nie osób do zna­le­zie­nia i pod­ję­cia pracy.
  3. Orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych i posłu­ga na rzecz ludzi żyją­cych w ubó­stwie, uwię­zie­niu, cho­ro­bie i ofiar prze­mo­cy, bez wzglę­du na miej­sce na świecie.
  4. Wyrów­ny­wa­nie szans życio­wych i edu­ka­cyj­nych osób wyklu­czo­nych lub zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym.