Fun­da­cja Tym Bardziej

CIE­KA­WOŚĆ, OTWAR­TOŚĆ, PASJA

0

rok fun­da­cji

0

osób zaan­ga­żo­wa­nych
w pro­wa­dze­nie działań

0

zło­tych prze­ka­za­nych w akcjach pomo­co­wych 

O nas

Szko­le­nia

Vlog

TYM BAR­DZIEJ to zespół pasjo­na­tów w dzie­dzi­nie pro­duk­cji fil­mo­wej, medio­znaw­stwa i pra­cy twór­czej, z doświad­cze­niem, cie­ka­wo­ścią, otwar­to­ścią i pasją.

Akcje dobro­czyn­ne

Zobacz jakie akcje orga­ni­zu­je­my i jakie pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wać w przyszłości.

Mapa pra­co­daw­ców odpo­wie­dzial­nych społecznie

To Ci, któ­rzy wspie­ra­ją regu­lar­nie nasze dzia­ła­nia — w ramach CSR‑u i TYM BAR­DZIEJ chcąc mieć wpływ na zacho­dzą­ce zmia­ny, aby przy­czy­nić się do nakre­śle­nia kon­tu­rów gospo­dar­ki bar­dziej spra­wie­dli­wej i sprze­ci­wia­ją­cej się wyłą­cze­niu spo­łecz­ne­mu, niż obecnie.

Przy­pnij PINEZ­KĘ na MAPIE POD­MIO­TÓW ODPO­WIE­DZIAL­NYCH SPOŁECZNIE.